STATUT STOWARZYSZENIA
PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

ARTYKUŁ I

Nazwa, siedziba, czas i teren działania

 1. Stowarzyszenie "Producentów i importerów urządzeń grzewczych" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104, zm. Dz. U. Z 1990 r. Nr 14, poz. 86 i z 1996 r. Nr 27, poz. 118) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 5. Stowarzyszenie może używać w kontaktach międzynarodowych nazwy anglojęzycznej.
 6. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ARTYKUŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Stowarzyszenie zostaje powołane dla realizacji następujących celów:

 1. Ochrony podstawowych interesów członków Stowarzyszenia.
 2. Kształtowania w opinii publicznej nowych wzorców estetycznych i standardów technicznego wyposażenia mieszkań i pomieszczeń użyteczności publicznej w urządzenia służące do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, instalacje grzewcze.
 3. Przyczyniania się do podwyższania standardów technicznych urządzeń grzewczych.
 4. Oddziaływania na proces legislacyjny w celu zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania w Polsce branży instalacyjno-grzewczej.
 5. Inicjowania, wspierania i sponsorowania korzystnych dla środowiska producentów i dystrybutorów branży instalacyjno-grzewczej, programów, obejmujących badania rozwojowe, badania rynku, popularyzację wiedzy i wymianę informacji w tych dziedzinach między członkami Stowarzyszenia oraz studia w zakresie projektowania, stosowania techniki urządzeń grzewczych.
 6. Propagowania i ścisłego przestrzegania zasad etycznych i dobrych obyczajów kupieckich oraz innych zasad dobrowolnie przyjętych przez członków Stowarzyszenia.
 7. Wspierania inicjatyw i programów pro-unijnych.

Cele Stowarzyszenia będą realizowane w szczególności poprzez następujące działania na rynku:

 1. Tworzenie warunków do lepszej współpracy członków Stowarzyszenia
 2. Organizowanie i finansowanie:
  • konferencji i seminariów, wystaw, targów, konkursów i innych tego typu imprez w kraju i za granicą,
  • forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w branży i tendencjami na rynku wyrobów techniki grzewczej i ciepłej wody użytkowej,
  • działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie funkcjonowania w Polsce przemysłu i rynku wyrobów i instalacji grzewczych
  • badań naukowych zwłaszcza w zakresie unowocześnienia i poprawy jakości wyrobów,
  • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia.
 3. Współpracę ze środowiskami akademickimi, doradców i ekspertów z branży wyrobów i instalacji grzewczych, projektantów i instalatorów.
 4. Wyrażanie w imieniu członków Stowarzyszenia opinii w sprawach, dotyczących branży, wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych, a także kształtowanie opinii publicznej w tym obszarze.
 5. Utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami oraz innymi organizacjami i osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 6. Współpracę z podobnymi organizacjami branży grzewczej działającymi za granicą.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w szczególności Biuro jako organ wykonawczy Zarządu. W skład biura może wchodzić dyrektor, sekretarz, a także pracownicy techniczni.

ARTYKUŁ III

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

 1. Stowarzyszenie może zrzeszać członków zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i prowadzą działalność gospodarczą bądź zawodową w branży sanitarno-instalacyjnej i wyposażenia łazienek.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być zarówno osoby fizyczne, które są pełnoletnie, jak i osoby prawne.
 5. Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.
 6. Do chwili zarejestrowania Stowarzyszenia założyciele są reprezentowani przez trzyosobowy Komitet Założycielski, który podejmuje działania w zakresie wszelkich spraw mających na celu uzyskanie osobowości prawnej i zarejestrowanie Stowarzyszenia.
 7. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia wniosek o przyjęcie w poczet członków składa się Zarządowi w formie pisemnej deklaracji, załączając do niego rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. O przyznaniu członkostwa, zarówno w przypadku członka zwyczajnego, jak i wspierającego, decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały odmownej, która winna zawierać uzasadnienie, można złożyć w ciągu 14 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.
 9. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • wystąpienia członka (zarówno zwyczajnego, jak wspierającego) ze Stowarzyszenia za jednomiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie
  • śmierci członka zwyczajnego
  • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
  • skreślenia członka zwyczajnego lub wspierającego z listy członków Stowarzyszenia na skutek orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego
 10. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  • wnioskowania we wszystkich sprawach, dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
  • korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
  • korzystania na zasadach określonych uchwałą Zarządu ze składników majątkowych i innych urządzeń Stowarzyszenia zakupionych do wspólnego użytku członków
  • korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia
  • uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie
 11. Członkowie zwyczajni posiadają ponadto bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich organów Stowarzyszenia oraz prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu i współdecydowania o sprawach Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 12. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
 • przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia
 • popierania celów i przedsięwzięć Stowarzyszenia i nie podejmowania działań sprzecznych z tymi celami
 • dbałości o dobre imię Stowarzyszenia
 • przestrzegania Kodeksu Etyki Kupieckiej, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
 • zachowania dyskrecji w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia
 • wniesienia wpisowego
 • systematycznego i terminowego uiszczania składek członkowskich

ARTYKUŁ IV

Organy Stowarzyszenia

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Dyscyplinarny
 2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków listem poleconym przynajmniej na 14 dni przed datą Zgromadzenia. Zawiadomienie winno zawierać załączony porządek obrad.
 4. W przypadkach szczególnych Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków. Zarząd ma ponadto obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żąda tego jedna piąta członków Stowarzyszenia. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków należy określić jego przedmiot. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje się na 21 dni przed datą Zgromadzenia.
 5. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Zgromadzeniu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie i jeżeli ono nie przyniesie rozstrzygnięcia - decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Przewodniczący wyznaczy drugi termin głosowania, w którym uchwały mogą zapaść zwykłą większością głosów obecnych. W braku quorum można podejmować jedynie uchwały nad sprawami przewidzianymi w porządku obrad.
 7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach zapowiedzianych w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach jedynie za zgodą zwykłej większości członków, o ile istnieje quorum.
 8. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący wybrany do tego celu przez Zgromadzenie. Ze Zgromadzenia sporządza się protokół.
 9. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, lub - jeżeli taki wniosek zostanie zgłoszony przez członka Stowarzyszenia - tajnym głosowaniu w danej sprawie.
 10. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Komisję Rewizyjną, Członków Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb Stowarzyszenia, Zarząd składa się od 2 do 5 osób (w tym Prezesa), a Komisja Rewizyjna oraz Sąd Dyscyplinarny od 3 do 5 osób.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
 12. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej i/lub Sądu Dyscyplinarnego.
 13. Kadencja wybieranych organów Stowarzyszenia trwa 2 lata. Nie jest dopuszczalny wybór członka na trzecią kolejną kadencję. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały skrócić kadencję wybranych organów Stowarzyszenia, jak również odwołać poszczególnych członków tych organów jeszcze przed upływem kadencji.
 14. Uzupełnienia składu członków poszczególnych organów w trakcie ich kadencji następują wg zasad obowiązujących przy ich wyborze.
 15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • uchwalanie programu działania i budżetu Stowarzyszenia
  • określanie wysokości zobowiązań, które Zarząd może zaciągnąć w danym roku
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  • wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego
  • skracanie kadencji organów Stowarzyszenia
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego
  • uchwalanie zmian Statutu
  • uchwalanie Regulaminów Zarządu i Sądu Dyscyplinarnego
  • uchwalanie Kodeksu Etyki Kupieckiej
  • uchwalanie wysokości i terminów płatności składki członkowskiej
  • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przez Stowarzyszenie bądź przystąpienia przez nie do innych organizacji
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
  • zatwierdzanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia
 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach zmian Statutu, utworzenia bądź przystąpienia do innej organizacji oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
 17. Uchwały Zarządu w sprawie nadania i utraty członkostwa podejmowane są zwykłą większością w pełnym składzie Zarządu. W pozostałych sprawach Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swego składu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 18. Do kompetencji Zarządu należy:
  • organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nadaniu członkostwa
  • podejmowanie uchwał o utracie członkostwa
  • przygotowanie obrad i zwoływanie Walnego Zgromadzenia
  • przygotowanie projektu budżetu i planu działania Stowarzyszenia
  • przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia
  • podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia
 19. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 20. Posiedzenia Zarządu winny się odbywać co najmniej raz na kwartał. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 21. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, które winny się odbywać co najmniej raz na pół roku i są protokołowane. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 22. Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
  • bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia
  • sporządzanie sprawozdań z wykonanych kontroli oraz badania bilansu i wyników finansowych Stowarzyszenia oraz ich przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskami
  • stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu
  • zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 23. Sąd Dyscyplinarny czuwa nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia i Kodeksu Etyki Kupieckiej.
 24. Sąd przeprowadza postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku o wszczęcie takiego postępowania złożonego przez organ lub członka Stowarzyszenia. Postępowanie toczy się wg procedury określonej w odrębnym Regulaminie Sądu Dyscyplinarnego uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
 25. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 26. Sąd Dyscyplinarny może orzec karę upomnienia i wówczas orzeka w jednej i ostatecznej instancji.
 27. Sąd Dyscyplinarny może w następujących wypadkach orzec karę skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, i tak:
  • gdy członek w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Statutu lub uchwały organów Stowarzyszenia
  • gdy członek w sposób rażący narusza zasady Kodeksu Etyki Kupieckiej
  • gdy członek zalega z zapłatą składki członkowskiej za 3 okresy płatności. W takich razach Sąd Dyscyplinarny orzeka w I instancji, a od jego orzeczenia przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tegoż orzeczenia.
 28. Orzeczenia Sądu zapadają w składzie 3-osobowym.

ARTYKUŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich
  • z darowizn i ofiarności publicznej
  • z dochodów z własnej działalności gospodarczej
  • z dochodów majątku Stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z takiej działalności służy do realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają za jego zobowiązania swoim własnym majątkiem.

ARTYKUŁ VI

Likwidacja Stowarzyszenia

 1. W razie likwidacji Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu likwidowanego majątku zgodnie z celami statutowymi.
 2. Jako likwidator działa z urzędu Prezes Zarządu względnie inna osoba ustanowiona w tym celu przez Walne Zgromadzenie.

 

(PDF do pobrania)